Mùa Dzịk chỉ có Chịk mà Chịk lổ Nhị là sướng nhất, lổ